Om / about

Solveig Parviainen

Solveig Parviainen akvarell konstnär watercolourartist so_sol_par
utställningar arrangemang exibithions artfairs
Samlingsutställning Tornedal & Co, Haparanda 2017
Konst i det gröna Kalott & Blues festival, Torneå, Finland 2017
Konst i det gröna, Luleå 2017
Taide Konst Basaari, Aines konstmuseum, Torneå, Finland 2017
Konsthalli Navetta, Kukkola 2017
"Vinterljus", Kvinnobiblioteket Björkskatan, Luleå 2018

"Vinter och norrsken", Tornedal & Co, Haparanda 2018
"Vinter & sommarljus", konsthallen Haparanda, Haparanda 2018
Fabriano in Acuarellico, Fabriano, Italien 2018
"Vårsalong", Studio Jala, Haparanda 2018

Jala art & craft fair, Kalott & blues festival, Torneå, Finland 2018
Konsthalli Navetta, Kukkola 2018
Kvarnkonst, Kukkolaforsen 2018
Konst i det gröna, Luleå 2018
"Arte Nordica Fabriano",Galleri Akvart, Helsingfors, Finland 2018
Feministisk konst och hantverksmässa, Luleå 2018
"Akvarell och gicleé - en utställning med Solveig Parviainen och Peter Sundström", 6/12-14/2, 2018-2019  Regionhuset Luleå
Konst i det gröna, Luleå 2019

Liljevalchs vårsalong 2020, 10/1 -22/3, Stockholm 2020
Galleri 14, Boden 2020

Artsy Christmas, 27/11 - 9/1, Jala Konst & Hantverk, Haparanda 2021
Akvarellsalong, 27/11 - 16/12, Galleri Lindberg, Luleå 2021
Galleri Lindberg, 9/4 - 4/5, Luleå 2022
Fabriano Acuarello, Fabriano, Italien 2022
Madsen Härdings Akvarellgalleri, 10/2 - 26/2, Lund
Konstrundan i Siknäs, Siknäs, 27 - 28/5
Konst i det gröna, Luleå, 2023
Fabriano Acuarello, Bologna/Fabriano, Italien 2023
kommande
Spirit Animal, grupputställning, BlueLit Underground Gallery ,29/9 - 1/10, LuleåMedlem i Nordiska Akvarellsällskapet, Luleå Konstförening, Jala Konst & Hantverksförening, KiN - Konstnärer i Norrbotten​​​​​​​
Inköpt
Region Norrbotten

LF Norrbotten

Kontakt / Message to
 artbysolpar@gmail.com


Allmänt
Målningarna är orginalverk. I galleriet visar jag målningar av ungefär samma storlek/format tillsammans med varandra. Storleken på målningarna kan dock variera. Det är därför inte säkert att en standard passepertout passar alla målningar. Hör av dig om du vill veta exakt storlek. Akvarellerna kan skilja sig något mellan bildskärmen och verkligheten, beroende på fotokvalitet, upplösning samt beskärning av bilden. Bilderna jag visar här är lätt beskurna i kanterna. De flesta av målningarna har rivna kanter. Papperet som jag målar på är 100 % textilfiber som är ph neutralt och åldersbeständigt. Jag använder ljusäkta pigment av konstnärskvalitet. Eftersom jag målar mycket vått i vått kan färgfläckar och stänk förekomma. Jag tar ej emot beställningar.
Är du intresserad av att någon målning sänd mig en förfrågan. Bor du i närheten av Luleå boka gärna tid för visning. Betalning sker via swish eller bank.Målningarna levereras oinramade utan passepertout. Jag är ej registrerad för F - skatt.
Ånger- och returrätt
Skulle målningen inte motsvara förväntningarna eller om köpet ångras gäller ånger- och returrätt inom 14 dagar efter att den/de är levererade. Kund står för kostnad vid eventuell retur. De returnerade verken skall packas och skickas så att de inte tar skada under frakten. Återbetalning sker inom 14 dagar från det att returen levererats.

General

The paintings are all original works. In the gallery, paintings of approximately the same size and/or format are shown together. However, the size of the paintings may vary. It is therefore not certain that a standard passepartout (matting) fits all paintings. Please inquire for exact size. I do not accept commissions. The watercolors may differ slightly between the monitor and reality, depending on the photo quality, the resolution and the cropping of the image. The pictures I show here are easily trimmed; most of the paintings have rough edges. I usually paint on paper with coarse grain of 100% cotton fiber. The pigments I use are of artist quality. As I paint very wet on wet, color spots and splashes can occur.
If you would like to purchase a painting, please send me a request. If you live near Luleå, please book time for viewing. Prices are in Swedish kronor. Shipping costs will be added. Payment is made via swish or bank. When payment is received, the painting is sent. The paintings are delivered unframed, without passepartout (matting). It is not registered for F - tax.
If the painting does not meet your expectations or if you would like to return, the right of withdrawal and return applies within 14 days after the goods have been delivered. The customer is responsible for the cost of any return. The returned goods must be packed and shipped so that they are not damaged during shipping. Refunds will be made within 14 days from the time the return is received.


GDPR
Information om Cookies, samt webbplatsstatistik
Genom att använda min webbplats godkänner du min personuppgiftspolicy. Cookies användas för att förbättra webbplatsen, jag använder mig av tjänsten Google Analytics för webbplatsstatistik
statistik över besökta sidor. Du accepterar användningen av cookies/webbplatsstatistik genom att fortsätta använda denna webbplats.
Samtycke
Genom att lämna dina personuppgifter, exempelvis i samband med mejlkontakt eller köp av konst godkänner du och samtycker till att jag behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.   
Jag värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt för att hantera mejlkontakter, köp, och försändelser eller ev nyhetsbrev du tackat ja till. Dina uppgifter lagras så länge jag har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.Vid genomförande av köp, delas information som behövs med betalningsleverantör. Det som lagras är förnamn, efternamn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Fraktbolag
För att kunna leverera ditt köp och slutföra vårt avtal måste specifik information delas med fraktbolaget. Det som delas med fraktbolaget är förnamn, efternamn samt adressuppgifter för leverans. E-postadress och/eller mobilnummer kan även komma att delas med fraktbolaget för avisering.
Nyhetsbrev
Om du har valt att prenumerera på nyhetsbrev delas förnamn, efternamn och e-postadress med nyhetsbrevsleverantör. Detta för att kunna hålla dig uppdaterad med information och erbjudanden i marknadsföringssyfte.
Tredjepartsinformation
Jag säljer, handlar, eller på annat sätt överför inte personligt identifierbar information till utomstående parter. Detta inkluderar ev inte tredje part som driver min webbplats.
Personuppgiftsansvarig.
Jag är personuppgiftsansvarig för alla typer personuppgifter som kommer mig tillhanda och jag behandlar personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning
Jag är ansvarig för behandlingen av personuppgifter som du lämnar som kund. Dina personuppgifter behandlas för att kunna hantera mejlkontakt, köp samt i de tillfällen då du har önskar nyhetsbrev eller kampanjerbjudanden - för att kunna anpassa marknadsföringen åt dina individuella behov.
Nedan information är en summering av hur jag i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR) lagrar och behandlar dina uppgifter.

Vad är en personuppgift?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person.
Vilka uppgifter lagras?
För att kunna hantera din beställning samt svara på frågor relaterat till din order (kundtjänst) lagras ditt förnamn- och efternamn, adress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och köphistorik.
Dina uppgifter lagras så länge jag har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att efterleva en rättslig förpliktelse enligt exempelvis bokföringslagen.

Rättslig grund
I samband med ett köp behandlas dina personuppgifter för att fullfölja avtalet med dig.
Marknadsföring, kampanjer och liknande utskick sker efter samtycke från dig.

Rätten till tillgång
Du har rätt att få utdrag av all information som finns om dig. Utdrag levereras elektroniskt i ett läsbart format.
Rätt till rättelse 
Du har rätt att be mig uppdatera felaktig information eller komplettera information som är bristfällig.

Rätten att bli glömd
Du kan när som helst be att uppgifterna som avser dig raderas. Det finns få undantag till rätten till radering, som till exempel om det ska behållas för att uppfylla en rättslig förpliktelse (exempelvis enligt bokföringslagen). Är du missnöjd med min behandling av dina personuppgifter, hör av dig så gör jag mitt bästa för att bemöta dina önskemål.
Ändringar i de Allmänna Villkoren
Jag förbehåller mig rätten att när som helst företa ändringar i villkoren. Ändringar av villkoren kommer att publiceras på webbplatsen. De ändrade villkoren anses accepterade i samband med order eller besök på webbplatsen.

Tvist
I tillfälle av att tvist inte kan lösas i samförstånd kan du som kund vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden, se arn.se. alt http://ec.europa.eu/consumers/odr
Tvist gällande tolkningen eller tillämpningen av dessa allmänna villkor ska tolkas i enlighet med svensk rätt och lag.


GDPR

Cookies
By using my website you agree to my personal data policy. Cookies can be used to improve the site. I'm using the Google Analytics service for site statistics. You accept the use of cookies by continuing to use this site.
Consent
By submitting your personal data, for example in connection with email contact or purchase of art, you agree and consent to the handling of your personal data in accordance with this personal data policy. I care about safeguarding your personal privacy and do not collect more information than necessary to handle email correspondence, purchases, and shipments or to any newsletter you have subscribed. Your information is stored as long as I have a legal basis to process your information, for example to complete the agreement between us or to comply with a legal obligation, for example, in the Accounting Act. When making purchases, information needed is shared with the payment provider. What is stored is the first name, last name, address, e-mail address and telephone number.
Shipping Companies
In order to deliver your purchase and complete our agreement, specific information must be shared with the shipping company. What is shared with the shipping company is first name, last name and address information for delivery. E-mail address and/or mobile number may also be shared with the shipping company for notification.
Newsletter
If you have chosen to subscribe to a newsletter, the first name, last name and email address will be shared with the newsletter provider. This is to keep you updated with information and offers for marketing purposes.
Third Party Information
I do not sell, trade, or otherwise transfer personally identifiable information to third parties. This may not include third parties running my site.
Privacy Manager
I am the personal data controller for all types of personal information that come to my attention and I process personal data in accordance with applicable data protection legislation.
I am responsible for the processing of personal data that you provide as a customer. Your personal information is processed to be able to handle email contact, purchase, and when you subscribe to a newsletter. Below is a summary of how I, according to the Data Protection Regulation (GDPR), store and processes your data.

What is personal information?
Personal information is any information that can be attributed directly or indirectly to a natural person.
What data is stored?
To be able to handle your order and answer questions related to your order (customer service), your first name and surname, address, phone number, e-mail address, IP address and purchase history are stored. Your information is stored as long as we have a legal basis to process your information, for example to fulfill the agreement between us or to comply with a legal obligation under, for example, the Accounting Act.
Legal basis
In connection with a purchase, your personal data is processed to complete the agreement with you. Marketing, promotions and similar mailings are made after your consent.
The right to access
You have the right to get extracts of all of your information. Excerpts are delivered electronically in a readable format.
Right to correction
You have the right to ask me to update incorrect information or to supplement information that is defective.
The right to be forgotten
You may at any time request that the data relating to you be deleted. There are few exceptions to the right to deletion, such as if it is to be retained to fulfill a legal obligation (for example, according to the Accounting Act). If you are dissatisfied with my processing of your personal data, please contact me and I will do my best to meet your wishes.
Changes to the General Terms and Conditions
I reserve the right to make changes to the terms and conditions at any time. Changes to the terms will be published on the website. The amended terms are considered accepted in connection with orders or visits to the website.
Dispute
In the event that a dispute cannot be resolved in consensus, you as a customer can turn to the General Complaints Board, see arn.se. alt http://ec.europa.eu/consumers/odr
Disputes concerning the interpretation or application of these general terms and conditions shall be interpreted in accordance with Swedish law and law.

All content reserved © Solveig Parviainen 2018